Prezentare Generala Program Lucru Audiente Cadru Legal Documente Informatii Acte necesare PF Formulare PF Acte necesare PJ Formulare PJ Lista coduri IBAN Modalitati de plata Scutiri de plata Amenzi de circulatie Executare silita Taxe si Impozite

Comuna Ciucea

pagina oficială a Primăriei Ciucea

Taxe si Impozite Locale / Persoane Fizice / Acte necesare

Acte necesare pentru transferul unui mijloc de transport auto  

 

CERERE;
CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie);
FISA DE INMATRICULARE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie), CARE SE VA VIZA DE INSPECTOR;
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE CU NOUL DOMICILIU (original si fotocopie).


Acte necesare pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui mijloc de transport auto  

 

DECLARATIE (formular tip);
CERTIFICATUL DE RADIERE - duplicat eliberat de Politie;
ADEVERINTA DE LA REMAT, IN CAZUL VEHICULELOR SCOASE DIN UZ;
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE, CUNOSCAND PREVEDERILE ART. 474 COD PENAL, POTRIVIT CAREIA CONTRIBUABILUL NU MAI ESTE DETINATORUL DE FAPT AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT;
ACTUL DE INSTRAINARE CARE POATE FI, DUPA CAZ:
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE (original si fotocopie);
ACT DE DONATIE (original si fotocopie);
HOTARARE JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (original si fotocopie);
CERTIFICAT DE MOSTENITOR (original si fotocopie);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si fotocopie);
TAXA DE TIMBRU - 4 LEI.


Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport auto  

 

DECLARATIE (formular tip);
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA (AL VANZATORULUI) EMIS DE ORGANUL FISCAL IN A CARUI RAZA TERITORIALA A FOST INREGISTRAT FISCAL MIJLOCUL DE TRANSPORT;
ACTUL DE DOBANDIRE (CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, CONTRACT DE LEASING SI PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE; CONTRACT DE NOVATIE, FACTURA; CERTIFICAT DE MOSTENITOR, HOTARARE JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, DONATIE);
PENTRU VEHICULELE IMPORTATE:
-
DIN SPATIUL COMUNITAR - CONTRACT SAU FACTURA TRADUSA SI LEGALIZATA SAU TRADUSA SI CERTIFICATA DE UN TRADUCATOR AUTORIZAT;
-DIN AFARA SPATIULUI COMUNITAR - DECLARATIE VAMALA (original si fotocopie);
CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT ELIBERAT DE R.A.R. (original si fotocopie);
FISA DE INMATRICULARE (original si fotocopie);
BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE (original si fotocopie).


Acte necesare pentru impuneri sau rectificari de rol pentru cladiri si terenuri  

 

DECLARATIE (formular tip);
ACTUL DE PROPRIETATE (TITLU DE PROPRIETATE, CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, CONTRACT DE DONATIE, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, SENTINTA JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, PROCES VERBAL DE LICITATIE, ACT DE ADJUDECARE, CONTRACT DE LEASING, CONTRACT DE CONCESIUNE, DISPOZITIE A PRIMARIEI COMUNEI Ciucea, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, ACT DE ALIPIRE, ACT DE DEZMEMBRARE, PROCES - VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARII - original si fotocopie);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si fotocopie) PENTRU SOT/SOTIE/COPROPRIETARI;
PROCES-VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE, IN CAZUL LOCUINTELOR NOI (original si fotocopie);
DECLARATIE SPECIALA (IN CAZUL DOBANDIRII MAI MULTOR PROPRIETATI);
PROCES-VERBAL DE PUNERE IN POSESIE (pentru teren - original si fotocopie) ;
SCHITA IMOBILULUI/SCHITA CADASTRU (original si fotocopie);
INTABULARE (daca s-a facut in termenul de 30 de zile).


Acte necesare pentru impunere constructie noua  

 

DECLARATIE (formular tip);
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE CU TAXA DE REGULARIZARE (original si fotocopie);
BULETIN/CARTE DE IDENTITATE A PROPRIETARULUI SAU PROPRIETARILOR (original si fotocopie);
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARII (original si fotocopie);
SCHITA IMOBILULUI (original si fotocopie);
DECLARATIE SPECIALA (in cazul dobandirii mai multor proprietati).


Acte necesare pentru recalcularea impozitului

 

DECLARATIE (formular tip);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si fotocopie);
CADASTRU - SCHITE (original si fotocopie);
INTABULARE;
ADEVERINTA ELIBERATA DE SERVICIUL REGISTRU AGRICOL DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI Ciucea;
ADEVERINTA ELIBERATA DE DIRECTIA URBANISM ADMINISTRARE TERITORIALA DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI Ciucea.


Acte necesare pentru scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale  

 

CERERE (formular tip);
ACTUL DE PROPRIETATE (original si fotocopie);
ACTUL DOVEDITOR AL BENEFICIARULUI DE SCUTIRE, CARE POATE FI, DUPA CAZ:
LEGITIMATIE DE VETERAN (VADUVA DE VETERAN) DE RAZBOI, conform Legii nr. 44/1994 (original si fotocopie);
CERTIFICAT DE REVOLUTIONAR SI BREVET conform Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (original si fotocopie);
CERTIFICAT DE INCADRARE INTR-UN GRAD DE HANDICAP, eliberat conform Legii nr. 448/2006 (original si fotocopie);
DECIZIA DIRECTIEI GENERALE DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, conform Decretului 118/1990 (original si copie fotocopie);
ADEVERINTA ELIBERATA DE MINISTERUL CULTELOR, potrivit Legii nr. 422/2001 (original si fotocopie);
BULETIN/CARTE DE IDENTITATE PENTRU AMBII SOTI (original si fotocopie);
CERTIFICAT DE CASATORIE si DE DECES, daca este cazul (original si fotocopie);
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, CU VIZA A.C.R. PENTRU AUTOVEHICULELE ISTORICE;
ACTUL DE DOBANDIRE A VEHICULULUI.


Acte necesare pentru restituire/compensare sumelor achitate in plus sau eronat la bugetul local  

 

CERERE (formular tip);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si fotocopie);
CHITANTA (original sau fotocopie, dupa caz);
IN CAZUL TAXELOR ERONAT ACHITATE (IN CAZUL TAXELOR DE TIMBRU), SE VA SOLICITA CA DOCUMENTUL (CHITANTA) CU CARE A FOST ACHITATA TAXA SA FIE IN ORIGINAL SI SA AIBA MENTIUNEA < TAXA NEFOLOSITA > SI STAMPILA INSTITUTIEI
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE/SENTINTA CIVILA (fotocopie legalizata)/ACT DE DONATIE ETC. (fotocopie).


Acte necesare pentru viza in vederea vanzarii unui mijloc de transport

 

CERERE (formular tip);
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE (original si fotocopie);
FISA DE INMATRICULARE (original si fotocopie); In cazul vehiculelor scoase din uz, adeverinta de la REMAT;
CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie);
ACTUL DE IDENTITATE (original si fotocopie).


Acte necesare pentru prelungire viza auto - cetateni straini  

 

DECLARATIE (formular tip);
CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI (original si fotocopie);
FISA DE INMATRICULARE (original si fotocopie);
LEGITIMATIA CU VIZA DE SEDERE IN TARA SAU PASAPORT (original si fotocopie);
CONTRACT DE INCHIRIERE SAU ACTUL DE PROPRIETATE (original si fotocopie).


Acte necesare pentru schimbare talon  

 

CERERE;
CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie);
FISA DE INMATRICULARE (original si fotocopie);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE CU NOUL DOMICILIU (original si fotocopie).


Acte necesare pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala  

 

CERERE (formular tip);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si fotocopie);
DUPA CAZ:
CERTFICAT DE NASTERE (original si fotocopie) ;
CERTIFICAT DE DECES (original si fotocopie);
CERTIFICAT DE CASATORIE (original si fotocopie);
CERTIFICAT DE MOSTENITOR (original si fotocopie);
SENTINTA JUDECATOREASCA DE DIVORT (original si fotocopie);
TESTAMENT (original si fotocopie);
TAXA DE TIMBRU: 4 LEI.


Acte necesare pentru schimbarea/corectarea numelui/domiciliului aparut eronat in evidenta fiscala  

 

CERERE;
DUPA CAZ:
CERTIFICAT DE CASATORIE (original si fotocopie);
HOTARARE JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, IN CAZUL SCHIMBARII ADMINISTRATIVE A NUMELUI (original si fotocopie);
ACT DE PROPRIETATE (original si fotocopie);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si fotocopie).


Acte necesare pentru modificare de numar postal  

 

CERERE;
CERTIFICAT ELIBERAT DE PRIMARIA COMUNEI Ciucea - Directia Evidenta Proprietatii (original si fotocopie);
ACTUL DE PROPRIETATE (original si fotocopie);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si fotocopie).


Acte necesare pentru incetarea impunerii fiscale  

 

CERERE;
DUPA CAZ:
AUTORIZATIA DE DEMOLARE (original si fotocopie) ;
ACTUL DE INSTRAINARE A BUNULUI (original si fotocopie);
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE (original si fotocopie);
ACT DE DONATIE (original si fotocopie);
SENTINTA JUDECATOREASCA DE DIVORT (original si fotocopie);
ACTUL DE IDENTITATE (original si fotocopie).


Acte necesare pentru impuneri terenuri agricole sau silvice  

 

DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip);
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE (original si fotocopie);
TITLU DE PROPRIETATE, PROCES VERBAL, FISE SAU ORICE ALTE DOCUMENTE DE PUNERE IN POSESIE INTOCMITE DE CONSILIILE LOCALE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE IN VIGOARE, CHIAR DACA NU ESTE EMIS TITLUL DE PROPRIETATE (original si fotocopie);
SCHITA TERENULUI (original si fotocopie);
PLANUL DE AMPLASAMENT IN ZONA;
ADEVERINTA PRIN CARE SE FACE DOVADA INSCRIERII TERENULUI IN REGISTRUL AGRICOL SI CATEGORIA DE FOLOSINTA A TERENULUI (ex: terenuri cu constructii, arabil, pasuni, fanete, vii, livezi si alte terenuri cu vegetatie forestiera, terenuri cu ape, drumuri si cai ferate, terenuri neproductive), ELIBERATA DE SERVICIUL REGISTRU AGRICOL DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI Ciucea

ADEVERINTA ELIBERATA DE PRIMARIEI COMUNEI Ciucea - DIRECTIA URBANISM (original si fotocopie);
ADEVERINTA ELIBERATA DE MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE - pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol (daca este cazul).


Acte necesare pentru eliberarea istoricului de rol al unui imobil  

 

CERERE;
BULETIN/CARTE DE IDENTITATE (original si fotocopie);
ACTE DOVEDITOARE ALE FAPTULUI CA SOLICITANTUL ESTE PROPRIETAR SAU MOSTENITOR AL IMOBILULUI PENTRU CARE SOLICITA ISTORICUL DE ROL.


IMPORTANT

 

1.TAXELE DE TIMBRU SE VOR ACHITA LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI Ciucea

2.PENTRU CETATENII STRAINI SAU CETATENII CU DUBLA CETATENIE CARE DOBANDESC BUNURI MOBILE SAU IMOBILE SI PROCEDEAZA LA IMPUNEREA ACESTORA, SE SOLICITA N.I.F (NUMAR DE IDENTIFICARE FISCALA) - PRIMARIEI COMUNEI Ciucea.
3.REPREZENTAREA CONTRIBUABILILOR
POTRIVIT ART. 18 DIN ORDONANTA GUVERNULUI NR. 92/2003 PRIVIND CODUL DE PROCEDURA FISCALA, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,
IN RELATIILE CU ORGANUL FISCAL CONTRIBUABILUL POATE FI REPREZENTAT PRINTR-UN IMPUTERNICIT. CONTINUTUL SI LIMITELE REPREZENTARII SUNT CELE CUPRINSE IN IMPUTERNICIRE SAU STABILITE DE LEGE, DUPA CAZ.
ASTFEL, REPREZENTAREA CONTRIBUABILILOR SE REALIZEAZA IN URMATOARELE MODURI, DUPA CAZ:
-PRIN
ACT DE IMPUTERNICIRE, INCHEIAT IN FORMA SCRISA, IN ORIGINAL SAU FOTOCOPIE LEGALIZATA.
-IN CAZUL
REPREZENTARII CONTRIBUABILILOR PRIN AVOCAT, DOVADA CALITATII DE REPREZENTANT LEGAL AL CONTRIBUABILULUI SE FACE PRIN IMPUTERNICIRE AVOCATIALA, PREZENTATA ORGANULUI FISCAL IN ORIGINAL, IN CONFOMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 51/1995, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.
-IN CAZUL
REPREZENTARII CONTRIBUABILILOR IN RELATIILE CU ORGANUL FISCAL PRIN CONSILIER JURIDIC, DOVADA CALITATII DE REPREZENTANT LEGAL SE FACE PRIN IMPUTERNICIREA DE REPREZENTARE JUDICIARA, ÎNTOCMITA CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE SI PREZENTATA ORGANULUI FISCAL, IN ORIGINAL.
 Acte necesare - Persoane Fizice

Acasă     Cetătean     Primăria     Consiliul Local      Taxe si Impozite Locale    Contact © 2018 Comuna Ciucea

Pentru vizualizarea documentelor atasate acestui site aveti nevoie de Acrobat Reader.