Prezentare Generala Program Lucru Audiente Cadru Legal Documente Informatii Acte necesare PF Formulare PF Acte necesare PJ Formulare PJ Lista coduri IBAN Modalitati de plata Scutiri de plata Amenzi de circulatie Executare silita Taxe si Impozite

Comuna Ciucea

pagina oficială a Primăriei Ciucea

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala  

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA (formular tip - 2 exemplare);
ULTIMA BALANTA ANALITICA INTOCMITA (fotocopie);
NOTA: Se solicita balanta in cazul efectuarii urmatoarelor operatiuni: verificarea valorii de impunere, modificarea valorii imobilului/lor, dobandirea de imobile, vanzare imobil, licitatie, banca, accesare fonduri
FISA CONTULUI 212.1 (dupa caz) ;
CARTE DE IDENTITATE/BULETIN DE IDENTITATE AL REPREZENTANTULUI CONTRIBUABILULUI (fotocopie - dupa caz);
TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU IN VALOARE DE 4 LEI CARE SE ACHITA LA CASIERIA INSTITUTIEI.

Reprezentarea contribuabilului persoana juridica poate fi realizata, conform prevederilor legale, in urmatoarele moduri:
- in cazul societatilor comerciale in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, de catre
asociat sau/si administrator, in forma in care aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societatii. (Legea nr. 31/1990, art. 7, alin. e)
In cazul societatilor comerciale pe actiuni sau in comandita pe actiuni, de catre
administratori, directori, membri ai directoratului, dupa cum aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societatii. (Legea nr. 31/1990, art. 8, alin. g1, i, i1)
Dovada calitatii de reprezentanti legali ai contribuabilului a persoanelor sus­mentionate se face prin unul dintre urmatoarele documente:
- actul constitutiv/actul aditional la actul constitutiv, conformat cu originalul de catre contribuabil sau prezentat in original, in vederea conformarii cu originalul, exemplarul conformat cu originalul fiind anexat cererii sau certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului (aflat in termenul de valabilitate).
- prin imputernicit (CPF, art. 18, alin. 1)
Dovada calitatii de reprezentant legal al contribuabilului se face prin actul de imputernicire, in forma scrisa, in original sau copie legalizata (CPF, art. 18, alin. 2), care este anexat cererii.
- prin avocat (CPF, art. 18, alin. 3 si Legea nr. 51/1995, art. 2, alin. 3 si art. 3, alin 1, lit b)
Dovada calitatii de reprezentanti legali ai contribuabilului a avocatilor se face prin imputernicirea avocatiala (Statutul profesiei de avocat, art. 131, alin. 1), care se anexeaza cererii.
- prin consilier juridic (Legea nr. 514/2003, art. 4 si act. 8 si Statutul profesiei de consilier juridic, art. 8, art. 10, lit. a si art. 35, alin 1)
Dovada calitatii de reprezentanti legali ai contribuabilului a consilierilor juridici se face prin imputernicirea de reprezentare juridica, care se anexeaza cererii.
- in cazul institutiilor publice, de catre conducatorul institutiei respective sau de catre persoana imputernicita de catre acesta, in acest ultim caz imputernicirea fiind anexata cererii.
- in cazul societatilor comerciale aflate in procedura de insolventa, de catre administratorul judiciar (Legea Nr. 85/2006, art. 20, alin. 1, lit. f) sau lichidatorul judiciar (Legea nr. 85/2006, art. 25, alin. 1, lit. i).
Dovada calitatii de reprezentanti legali ai contribuabilului a administratorilor/lichidatorilor judiciari se face prin incheierea emisa de catre judecatorul sindic, conformata cu originalul de catre administratorul judiciar sau prezentata in original, in vederea conformarii cu originalul, exemplarul conformat cu originalul fiind anexat cererii.
La cererea pentru eliberarea certificatului se anexeaza si o copie, conformata cu originalul, a actului de identitate a reprezentantului contribuabilului .
Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa unei
taxe extrajudiciare de timbru de 4 lei.


Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unei cladiri

 

DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip - 2 exemplare);
ACTUL DE DOBANDIRE A CLADIRII, CARE POATE FI:
-
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, ACT DE DONATIE, ACT DE DARE IN PLATA, ACT DE ADJUDECARE, HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL CONTRIBUABILULUI ETC. (fotocopie);
-
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR SI DOCUMENTUL CARE ATESTA REGULARIZAREA TAXEI PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE (fotocopie)
-
CONTRACT DE LEASING FINANCIAR, IN CAZUL CONTRIBUABILILOR CARE AU CALITATEA DE LOCATAR (fotocopie);
-
DOCUMENTUL PRIN CARE I SE ATRIBUIE IN ADMINISTRARE / FOLOSINTA / CONCESIUNE O CLADIRE, PROPRIETATE A STATULUI SAU A MUNICIPIULUI (fotocopie);
DOCUMENT CONTABIL (balanta analitica, nota contabila etc.) CARE SA ATESTE VALOAREA CLADIRII INREGISTRATA IN EVIDENTELE CONTABILE (fotocopie);
CODUL UNIC DE INREGISTRARE.

NOTA : Potrivit art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, (1) "in cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii [.]. (3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare".
Conform Sectiunii 7 - Reguli de evaluare din Reglementarea din 17.11.2005, conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene publicata in Monitorul Oficial partea I nr. 1080bis/30.11.2005:
"7.1.1. Evaluarea la data intrarii in entitate:
53 - 1.La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:
a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la valoarea de productie - pentru bunurile produse in entitate;
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
d) la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.
In cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si respectiv valoarea justa se substituie costului de achizitie.
2) Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.
54 - 1) Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuieli de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.
2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie".


Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport auto  


DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip - 2 exemplare);
CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie);
ACTUL DE DOBANDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT, CARE POATE FI:
-CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE;
-CONTRACT DE SCHIMB ;
-FACTURA;
-ACT DE DONATIE;
-HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI REVOCABILA;
-ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL CONTRIBUABILULUI;
-CONTRACT DE LEASING FINANCIAR SI PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT, IN CAZUL CONTRIBUABILILOR CARE AU CALITATEA DE LOCATAR (fotocopie);
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA EMIS DE CATRE COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PENTRU CONTRIBUABILUL CARE INSTRAINEAZA MIJLOCUL DE TRANSPORT, EXCEPTIE FACAND CAZURILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN LEASING SI CELE DOBANDITE IN STRAINATATE (original);
DOCUMENTUL VAMAL EMIS DE CATRE AUTORITATEA VAMALA ROMANA PENTRU MIJLOCUL DE TRANSPORT, IN CAZUL IN CARE ACESTA ESTE DOBANDIT DIN ALTE STATE DECAT STATELE MEMBRE ALE U.E. (fotocopie);
IN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE
PROVENIENTA EXTERNA, ACTUL DE PROPRIETATE VA FI TRADUS SI LEGALIZAT;
FISA DE INMATRICULARE (original si fotocopie);
CODUL UNIC DE INREGISTRARE.


Acte necesare pentru scoatere din evidentele fiscale a unui mijloc de transport  

 

DECLARATIA PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT (formular tip - 2 exemplare);
ACTUL DE INSTRAINARE, CARE POATE FI: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, FACTURA, ACT DE DONATIE, HOTARAREA JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL CONTRIBUABILULUI ETC. (fotocopie);
FISA DE INMATRICULARE;
TAXA DE TIMBRU - 8 LEI.


Acte necesare pentru modificarea in evidentelele fiscale a valorii de impunere a unei cladiri  

 

DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip - 2 exemplare) INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
1.IN CAZUL UNEI REEVALUARI:
RAPORTUL DE EVALUARE (fotocopie);
HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR, DECIZIA ASOCIATULUI UNIC PRIVIND APROBAREA INREGISTRARII IN EVIDENTELE CONTABILE A REZULTATULUI RAPORTULUI DE EVALUARE (fotocopie);
BALANTA ANALITICA AFERENTA LUNII IN CARE A FOST ÎNREGISTRATA IN EVIDENTELE CONTABILE VALOAREA REZULTATA IN URMA RAPORTULUI DE EVALUARE (fotocopie).
2. IN CAZUL EXECUTARII ANUMITOR LUCRARI:
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE (daca este cazul - fotocopie);
PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR (fotocopie);
DOCUMENTUL CARE ATESTA REGULARIZAREA TAXEI PENTRU AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE (daca este cazul - fotocopie);
3.IN ALTE CAZURI:
DOCUMENTELE CARE AU STAT LA BAZA MODIFICARII VALORII IMPOZABILE A CLADIRII (fotocopie);
DOCUMENTELE CONTABILE CARE ATESTA MODIFICAREA VALORII DE INTRARE A CLADIRII (ex.: nota contabila, balanta analitica etc. - fotocopie).


Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate  

 

DECLARATIA DE IMPUNERE;
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE (original si fotocopie) ;
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE DIN CARE SA REIASA DATA AMPLASARII;
CODUL UNIC DE INREGISTRARE.


Acte necesare pentru scoaterea din evidentele fiscale a unui imobil  

 

CEREREA PRIN CARE SE SOLICITA SCOATEREA DE PE ROLUL FISCAL A IMOBILULUI (2 exemplare);
ACTUL PRIN CARE S-A TRANSMIS SAU PIERDUT DREPTUL DE PROPRIETATE, CARE POATE FI: CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, ACT DE DONATIE, SENTINTA JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (fotocopie);
BALANTA ANALITICA AFERENTA LUNII IN CARE A FOST SCOS DIN EVIDENTELE CONTABILE BUNUL IMPOZABIL (fotocopie).


Acte necesare pentru inscrierea in evidentele fiscale a unui teren  

 

DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip - 2 exemplare);
ACTUL DE DOBANDIRE A TERENULUI, CARE POATE FI, DUPA CAZ:
-
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE, CONTRACT DE SCHIMB, ACT DE DONATIE, HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL CONTRIBUABILULUI ETC. (fotocopie);
-
CONTRACT DE LEASING FINANCIAR, IN CAZUL CONTRIBUABILILOR CARE AU CALITATEA DE LOCATAR (fotocopie);
-
DOCUMENTUL PRIN CARE I SE ATRIBUIE IN ADMINISTRARE / FOLOSINTA / CONCESIUNE ETC. UN TEREN, PROPRIETATE A STATULUI SAU A MUNICIPIULUI  (fotocopie);
DOCUMENTUL CADASTRAL (ex.: FISA CORPULUI DE PROPRIETATE), DUPA CAZ (fotocopie);
DOCUMENT CONTABIL (BALANTA ANALITICA, NOTA CONTABILA ETC.) CARE SA ATESTE INREGISTRAREA TERENULUI ÎN EVIDENTELE CONTABILE (fotocopie);
CODUL UNIC DE INREGISTRARE.


IMPORTANT


Documentele prezentate in copie se certifica "pentru conformitate cu originalul".
Completarea cererii se face de catre contribuabil sau de catre un imputernicit al acestuia.
Potrivit art. 18 din O.G.R. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in relatiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz.
Reprezentarea contribuabililor se realizeaza in urmatoarele moduri, dupa caz:
-Prin
act de imputernicire, incheiat in forma scrisa, in original sau fotocopie legalizata.
-In cazul
reprezentarii contribuabililor prin avocat, dovada calitatii de reprezentant legal al contribuabilului se face prin imputernicire avocatiala, prezentata organului fiscal in original, in confomitate cu prevederile Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitarea profesiei de avocat.
-In cazul
reprezentarii contribuabililor in relatiile cu organul fiscal prin consilier juridic, dovada calitatii de reprezentant legal se face prin imputernicirea de reprezentare judiciara, intocmita cu respectarea prevederilor legale in vigoare si prezentata organului fiscal, in original.Acte necesare - Persoane Juridice

Taxe si Impozite Locale / Persoane Juridice / Acte necesare Acasă     Cetătean     Primăria     Consiliul Local      Taxe si Impozite Locale    Contact © 2018 Comuna Ciucea

Pentru vizualizarea documentelor atasate acestui site aveti nevoie de Acrobat Reader.