Prezentare Generala Program Lucru Audiente Cadru Legal Documente Informatii Acte necesare PF Formulare PF Acte necesare PJ Formulare PJ Lista coduri IBAN Modalitati de plata Scutiri de plata Amenzi de circulatie Executare silita Taxe si Impozite

Comuna Ciucea

pagina oficială a Primăriei Ciucea

A. Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:


1. clădirile proprietate a statului, a unitătilor administrativ-teritoriale sau a oricăror institutii publice, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice;

2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice;

3. clădirile care, prin destinatie, constituie lăcasuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute oficial în România si componentelor locale ale acestora, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice;

4. clădirile care constituie patrimoniul unitătilor si institutiilor de învătământ de stat, confesional sau particular, autorizate să functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice;

5. clădirile unitătilor sanitare publice, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice;

6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;

7. clădirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome , cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice;

8. clădirile funerare din cimitire si crematorii;

9. clădirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare; imobilele ce intră sub incidenta art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, sunt :
a. Imobile ocupate de unităti si institutii de învătământ din sistemul de stat (grădinite, scoli, licee, colegii, scoli profesionale, scoli postliceale, institutii de învătământ superior)
b. Imobile ocupate de unităti sanitare si de asistentă medico-socială din sistemul public (crese, cămine-spital pentru bătrâni, spitale, centre de plasament, case de copii)
c. Imobilele ocupate de administratii financiare, trezorerii, ministere si alte autorităti ale administratiei publice centrale, parchete, judecătorii, tribunale, curti de apel, politie, politie de frontieră, jandarmerii, servicii publice comunitare pentru situatii de urgentă, sedii vamale, arhive nationale, directii judetene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale si judetene, inspectorate scolare;
d. Imobile ocupate de institutii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee)

11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice;

12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, republicată;

14. clădirile care sunt afectate activitătilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătătiri funciare si de interventii la apărarea împotriva inundatiilor, precum si clădirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice;

15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităti economice;

16. constructiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;

17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnite, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau pătule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităti economice;

18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în lipsă de mostenitori legali sau testamentari;

19. clădirile utilizate pentru activităti social umanitare, de către asociatii, fundatii si culte, potrivit hotărârii consiliului local.

Scutirea de impozit prevăzută la pct. 10-13 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să mentină afectatiunea de interes public.


B. Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice daca:


a) cladirea este o locuinta noua realizata în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
sau:
b) cladirea este realizata pe baza de credite, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scutirea de impozit se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al cladirii.


C. Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:


a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafata de teren care este acoperită de o clădire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unităti locale a acestuia, cu personalitate juridică;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei institutii de învătământ preuniversitar si universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;
e) orice teren al unei unităti sanitare de interes national care nu a trecut în patrimoniul autoritătilor locale;
f) orice teren detinut, administrat sau folosit de către o institutie publică, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activităti economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unitătilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafetele acestuia folosite pentru activităti economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălti, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activitătile de apărare împotriva inundatiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafetei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosintă a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliară;
k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., zonele de sigurantă a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de sigurantă;
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în lipsă de mostenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activităti economice.
o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să mentină afectatiunea de interes public;
p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să mentină afectatiunea de interes public;
r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să mentină afectatiunea de interes public.


D. Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:


a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit în conditii de transport public.

e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.E. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datorează pentru:


a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lăcas de cult sau constructie anexă;

b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrările de interes public judetean sau local;

d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, dacă beneficiarul constructiei este o institutie publică;

e) autorizatie de construire pentru autostrăzile si căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

 


F. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate


nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când acestea fac reclama unor activitati economice.
nu se aplica unei persoane care închiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, în acest caz taxa fiind platita de aceasta ultima persoana.
nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate în interiorul cladirilor.
nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
nu se datoreaza pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.G. Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare

 


H. Taxa hoteliera nu se aplica pentru:


a) persoanele fizice în vârsta de pâna la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;
c) pensionarii sau studentii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de razboi;
f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata împreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).


I. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 nu se aplica pentru:


a) veteranii de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, precum si în alte legi.

c) persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează:
- impozitul pe clădiri pentru locuinta situată la adresa de domiciliu;
- impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);
- taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

d) Impozitul pe clădiri si impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război si văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

e) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfăsurarea unei activităti economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietătile detinute în comun de soti.
Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) si (2).
Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

f) Persoanele fizice si/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le detin în proprietate, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termică, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

g) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevăzute la art. 282 si 283 se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităti persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităti din Muntii Apuseni si în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază si trăiesc în localitătile precizate în:
- Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităti din Muntii Apuseni, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

Taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără constructii, din extravilan, se reduc la jumătate.


J. Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice


Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe locale precizate la art. 282 si art. 283 nu se aplica:

a) oricărei institutii sau unităti care functionează sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activităti economice;
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultură natională, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
c) organizatiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităti specializate care asigură găzduire, îngrijire socială si medicală, asistentă, ocrotire, activităti de recuperare, reabilitare si reinsertie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate în dificultate, în conditiile legii.

Impozitul pe clădiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugăresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei clădirii.

Nu se datorează impozit pe teren pentru
terenurile forestiere administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite în scop economic.

Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.Taxe si Impozite Locale / Scutiri de plată

Scutiri la plata impozitelor si taxelor locale

Acasă     Cetătean     Primăria     Consiliul Local      Taxe si Impozite Locale    Contact © 2018 Comuna Ciucea

Pentru vizualizarea documentelor atasate acestui site aveti nevoie de Acrobat Reader.